Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Helpman’s Pasta’s op de website www.helpmans-pastas.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met de Helpman’s Pasta’s;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Helpman’s Pasta’s op de website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Helpman’s Pasta’s menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het Helpman’s Pasta’s menu;   

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er wel of geen bestelling wordt geplaatst;

1.7 Helpman’s Pasta’s: Hiermee wordt verstaan Helpman’s Pasta’s B.V., gevestigd aan de Nieuwe Ebbingestraat 32 te Groningen;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Helpman’s Pasta’s;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.10 Website: de website www.helpmans-pastas.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt Helpman’s Pasta’s gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De afnemer kan enkel een bestelling plaatsen bij Helpman’s Pasta’s op basis van de adresgegevens van de afnemer en kan alleen een bestelling plaatsen als het adres onder onze bezorg gebied valt. Indien het afleveradres buiten de bezorg gebied valt van Helpman’s Pasta’s, zal de bestelling worden geweigerd, tenzij de afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief eventuele bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van een pasta.

2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden van de vestigingen. De gebruikelijke openingstijden staan vermeld op de Website.  Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummer is 0502113430.

2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Helpman’s Pasta’s is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de Helpman’s Pasta’s, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website, per pin aan de deur of contant bij bezorging of bij afhalen;  Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €10.00 wisselgeld bij zich heeft.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Helpman’s Pasta’s is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Helpman’s Pasta’s de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Helpman’s Pasta’s is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Helpman’s Pasta’s de Bestelling annuleert zal Helpman’s Pasta’s de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de Helpman’s Pasta’s Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te kopiëren via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Helpman’s Pasta’s, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Helpman’s Pasta’s is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Helpman’s Pasta’s en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Helpman’s Pasta’s wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Helpman’s Pasta’s zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer rechtstreeks bij Helpman’s Pasta’s te worden geplaatst doormiddel van e-mail of telefonisch. Helpman’s Pasta’s zal de klacht in behandeling nemen. We streven ernaar om alle klachten direct op te lossen naar tevredenheid van de afnemer.

Artikel 6 De Website

6.1. Helpman’s Pasta’s heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Helpman’s Pasta’s niet:

–    dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

–    dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

–    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Helpman’s Pasta’s is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Helpman’s Pasta’s volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 Helpman’s Pasta’s is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Helpman’s Pasta’s, haar licentiegevers of door Helpman’s Pasta’s ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Helpman’s Pasta’s, op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Helpman’s Pasta’s persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Helpman’s Pasta’s gebruik van cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die op toepassing is op het gebruik van cookies via de Website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Helpman’s Pasta’s a

10.1 De totale aansprakelijkheid van Helpman’s Pasta’s, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–    de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Helpman’s Pasta’s te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Helpman’s Pasta’s wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

–      redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Helpman’s Pasta’s voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uit-gesloten.

10.4 Helpman’s Pasta’s is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

2. Betalen op rekening

2.1 Afhankelijk van de uitkomst van het in artikel 1.2 bedoelde onderzoek kan Helpman’s Pasta’s de zakelijke Afnemer de mogelijkheid bieden om op rekening te betalen.

2.2 Voordat de zakelijke Afnemer gebruik kan maken van de mogelijkheid om op rekening te betalen, dient hij eerst contact op te nemen met Helpman’s Pasta’s om hier afspraken over te maken

2.3 Voor het betalen op rekening geldt een maximum kredietlimiet van € 300,- (incl. BTW). Dit kredietlimiet kan te allen tijde, en om welke reden dan ook, door de zakelijke Afnemer of Helpman’s Pasta’s worden gewijzigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke Afnemer, kan de Helpman’s Pasta’s  (zonder daartoe verplicht te zijn)  het maximum kredietlimiet  met een voor haar acceptabel bedrag verhogen.

2.4 Helpman’s Pasta’s zal de bestelling per factuur bij de zakelijke Afnemer in rekening brengen. De factuur dient binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

2.5  Indien de factuur niet binnen de in artikel 2.4 genoemde termijn wordt voldaan, is de zakelijke Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is de zakelijke Afnemer vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door Helpman’s Pasta’s ter inning van de vordering ten laste van de zakelijke Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 100,-.